Trucks

Jak aerodynamika a valivý odpor ovlivňují spotřebu paliva nákladního vozidla

| 4 min
Věděli jste, že u průměrného nákladního vozidla pro dálkovou přepravu přispívá překonávání odporu vzduchu ke spotřebě paliva asi 10 %? Dobrou zprávou je, že existují věci, které můžete udělat, abyste dopad zmírnili.
Tomas Thuresson

Pochopení odporu vzduchu a jeho vztahu ke spotřebě paliva

První věc, kterou je třeba pochopit o odporu vzduchu, je, že jeho vztah k rychlosti není úměrný. Pokud zdvojnásobíte rychlost, odpor vzduchu vzroste čtyřnásobně. Při rychlostech 60 km/h a nižších je jeho dopad zanedbatelný, ale rozhodující se stává při rychlostech 60 km/h a vyšších.

 

Zlepšení aerodynamiky vašeho vozidla lze provést několika způsoby, přičemž každý z nich přispívá k malé úspoře spotřeby paliva. Souhrnně mohou tyto změny rychle vést k výraznému snížení spotřeby paliva.

 

Čím vyšší kabina a návěs, tím větší odpor vzduchu, důležitý je však i úhel střechy. Přidáním střešního spoileru můžete snadno ušetřit 5 % paliva při cestování vysokou rychlostí. Pro maximální efekt je důležité mít jej nastaven podle výšky vozidla. 5 cm příliš nízko nebo 10 cm příliš vysoko sníží vaše potenciální úspory o 1 %. Nejlepším řešením je nechat jej namontovat od začátku. Boční spoilery a boční zástěry mohou ušetřit každé další 1 %.

 

Jakékoli externí příslušenství na vašem nákladním vozidle – včetně přídavných světel, ochranných rámů, klaksonů nebo ozdob – zvýší odpor vzduchu. V průměru každé příslušenství zvýší spotřebu paliva o 1 %.

 

Za určitých okolností je takové příslušenství samozřejmě potřeba, ale je důležité si uvědomit, že vás to vše stojí palivo navíc a možná byste měli zvážit alternativy. Například volba integrovaného parkovacího chladiče před externě namontovanou zlepší aerodynamiku a ušetří odhadem 0,8 % spotřeby paliva.

 

 

Specifikace nastavitelného 5. kola může přispět ke zlepšení aerodynamiky. K dispozici jsou také různé možnosti při výběru bočních zrcátek a krytů kol, přičemž některé jsou navrženy pro lepší aerodynamiku. Pokud často jezdíte vysokou rychlostí, může se vám investice do aerodynamických prvků rychle vrátit.

 

 

Existují také opatření, která můžete podniknout ke zlepšení aerodynamiky vašeho přívěsu, jako je udržování co nejmenší mezery mezi přívěsem a kabinou. Přívěs s krytými bočnicemi bude mít také nižší spotřebu paliva než přívěs bez.

 

 

Pneumatiky: základní kámen úspory paliva

Zlepšení spotřeby paliva však nekončí lepší aerodynamikou. Například špatné pneumatiky nebo nesprávná péče o ně může mít dopad na valivý odpor vašeho nákladního vozidla, což povede ke ztrátě palivové účinnosti. Výběr správné pneumatiky býval poměrně jednoduchý úkol, protože existovalo jen několik možností, ale dnes se to výrazně změnilo. S tolika možnostmi na výběr je důležité vědět, co hledat.

 

 

Připravil jsem průvodce, který nastiňuje různé parametry, které je třeba vzít v úvahu při posuzování vašich možností, a otázky, které byste si měli klást o své činnosti, abyste zjistili, která pneumatika by mohla být pro vaše operace nejvhodnější.

Understanding air resistance and how it relates to fuel consumption

The first thing to understand about air resistance, is that its relationship to speed is not proportional. If you double your speed, air resistance increases fourfold. At speeds of 60 km/h or less, its impact is negligible, but it becomes crucial at speeds of 60 km/h and faster.
 

Improving the aerodynamics of your vehicle can be done in several ways, with each contributing a small saving in fuel consumption. Collectively, these changes can quickly add up to a significant reduction.  
 

The higher the cab and trailer, the greater the air resistance, however, the roof angle is also important. Adding a roof spoiler can easily save you 5% in fuel when travelling at high speeds. For maximum effect it’s important to have it set according to the vehicle’s height. 5cm too low, or 10cm too high, will reduce your potential savings by 1%. The best course of action is to have it factory fitted from the beginning. Side fairings and side skirts can save another 1% each respectively.
 

Any external accessories on your truck – including extra lights, bull bars, air horns or ornaments – will increase air resistance. On average, each accessory will increase fuel consumption by 1%.
 

Obviously in some circumstances such accessories are needed but it’s important to be aware that they are costing you fuel and perhaps you should consider alternatives. For example, choosing an integrated parking cooler over an externally fitted one, will improve aerodynamics and save an estimated 0.8% in fuel consumption.
 

Specifying an adjustable 5th wheel can contribute to improve aerodynamics. There are also different options available when choosing side mirrors and wheel covers, with some designed for enhanced aerodynamics. If you frequently drive at high speeds, then the return on investment in aerodynamic features can quickly be recuperated.
 

There are also measures you can take to improve the aerodynamics of your trailer too, such as keeping the gap between the trailer and cab as small as possible. A trailer with covered sides will also have lower fuel consumption than one without.
 

Tyres: a cornerstone of fuel economy

But improving fuel consumption doesn’t end with better aerodynamics. For instance having the wrong tyres or not taking care of them in the right way can have an impact on your truck’s rolling resistance which will result in fuel efficiency losses. Choosing the right tyre used to be a fairly simple task as there were only a few options out there but today that has changed significantly. With so many options to choose from it’s important to know what to look for.
 

I have prepared a guide that outlines the different parameters to take into account when assessing your options and the questions you should ask yourself about your operations to determine which tyre might be the best fit for your operations.

Learn more about choosing the right tyres

Tomas Thuresson

Tomas is a Long Haul Segment Manager at Volvo Trucks

Související články

Latest Press Release

Latest Press Release