Trucks

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE ZÁKAZNÍKA

Toto oznámení přináší informace o zpracovávání vašich osobních údajů ve skupině Volvo Group.

Skupina Volvo Group je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste nebo jste byl(a) osoba nebo zaměstnanec společnosti, jež si zakoupila či pronajala produkt nebo službu nabízenou od některé ze společností skupiny Volvo Group. V takovém případě si prostudujte Informace pro zástupce zákazníka. 

Pokud jste nebo jste byl(a) osoba nebo zaměstnanec společnosti, jež prodala či pronajala produkt nebo službu některé ze společností skupiny Volvo Group, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě si prostudujte Informace pro dodavatele.

Pokud jste nebo jste byl(a) řidič vozidla nebo obsluhující personál stavebního stroje, který prodala či vyrobila některá ze společností skupiny Volvo Group, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě si prostudujte Informace pro řidiče.

Pokud jste nebo jste byl(a) zaměstnán(a) ve skupině Volvo Group nebo jste působil(a) jako poradce, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě si prostudujte Informace pro zaměstnance a poradce. 

Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnosti Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB a AB Volvo („VOLVO“) jakožto správci osobních údajů odpovídají za zpracování osobních údajů, které se vztahují k vaší osobě, a to v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Pokud máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů nějaké dotazy, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů ve skupině VOLVO na adrese gpo.office@volvo.co nebo poštou či telefonicky na adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Společnost VOLVO bude zpracovávat některé nebo všechny následující kategorie osobních údajů:

 

Kontaktní údaje, např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo

Údaje o fyzické osobě, např. upřednostňovaný jazyk, fotografie, konfekční velikost, způsob stravování

Údaje o organizaci, např. název společnosti, pracovní pozice, pracoviště, země

Údaje o opravách/servisu, např. sledování a zaznamenávání kroků (včetně reklamací), které jste podnikli v souvislosti s údržbou, opravami či servisem vozidel

Údaje o kvalifikaci, např. záznamy o vzdělávání a školicích aktivitách

Údaje související se systémy IT, např. ID uživatele, hesla, přihlašovací údaje a také data a záznamy o používání aplikací či služeb společnosti VOLVO

 

V případě živnostníků bude společnost VOLVO zpracovávat také tyto kategorie osobních údajů:

Finanční údaje, např. úvěrové či platební informace, údaje o bankovním účtu

Smluvní údaje, např. objednávky, smlouvy a další dohody uzavřené mezi vámi a společností VOLVO

 

Právní základ a účely zpracování údajů

 

Společnost VOLVO bude vaše osobní údaje zpracovávat na základě některého z následujících právních důvodů a pro následující účely. Další informace uvádíme níže.

 

Právní povinnost. Příklad: Společnost VOLVO vaše osobní údaje může zpracovávat proto, aby mohla splnit svou povinnost hlásit transakce daňovým orgánům.

Smluvní povinnost. Příklad: Společnost VOLVO může mít povinnost zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla splnit podmínky a požadavky objednávky nebo smlouvy o poskytování služeb, kterou jste podepsali vy nebo váš zaměstnavatel.

Oprávněné zájmy. K oprávněným zájmům společnosti VOLVO patří zájem spravovat běžný chod společnosti v souladu se zákonnými a poctivými obchodními postupy – mimo jiné spravovat vztahy se zákazníky a plnit smlouvy, jejichž stranou jste vy nebo váš zaměstnavatel, nebo podnikat nezbytné kroky před uzavřením smlouvy s vámi či vaším zaměstnavatelem. Příklad: Společnost VOLVO potřebuje vědět, kterému jazyku dáváte přednost, aby s vámi mohla bez problémů komunikovat.

 

Ve výjimečných případech, pouze pokud nelze uplatnit jiný právní důvod, vás společnost VOLVO může zvlášť požádat, abyste jí dali souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro následující účely. Souhlas se zpracováním údajů, který společnosti takto dáte, můžete kdykoli odvolat. Tímto krokem se však nijak nezmění zákonnost zpracování údajů na základě vašeho souhlasu, které proběhlo ještě před odvoláním souhlasu.

 

Reklamní sdělení a marketingové účely, např. zasílání našich zpravodajů / periodik, informace o službách společnosti, reklamní a propagační materiály, pozvánky na akce pořádané naší společností nebo společnostmi třetích stran, s nimiž spolupracujeme

 

Zákaznické průzkumy, např. průzkumy spokojenosti koncových zákazníků, průzkumy spokojenosti prodejců, průzkumy zaměřené na kvalitu produktů, průzkumy zaměřené na zlepšování procesů

 

Personalizované služby, např. zaslání bundy s logem Volvo ve vaší konfekční velikosti nebo zajištění občerstvení, jež odpovídá vašemu způsobu stravování, pokud vás pozveme na akci pořádanou společností Volvo

Společnost VOLVO bude vaše osobní údaje získávat v prvé řadě od vás samotných a od vašeho zaměstnavatele (v tomto případě s výjimkou finančních údajů). Vaše osobní údaje může získávat rovněž od společnosti, jež vám prodala nebo pronajala produkt či služby VOLVO.

Některé osobní údaje také mohou generovat automaticky IT systémy společnosti VOLVO nebo obdobné systémy, když si zřizujete přístup k online službám poskytovaným společností VOLVO nebo tyto služby využíváte.

Některé osobní údaje společnost VOLVO potřebuje, aby se svými zákazníky mohla komunikovat v obchodních záležitostech. Pokud se je rozhodnete neposkytnout, zpracování a dodání produktů a služeb, jež od společnosti VOLVO očekáváte vy nebo váš zaměstnavatel, si vyžádá více času, než je obvyklé. 

Společnost VOLVO vaše osobní údaje za běžných okolností nebude sdílet s nikým mimo skupinu Volvo Group, pokud to nebude vyžadovat zákon či nařízení. Jestliže to však bude nutné s ohledem na naplnění účelu zpracování osobních údajů, společnost VOLVO vaše osobní údaje může sdílet s ostatními společnostmi skupiny Volvo Group včetně společností mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor (EU/EHP). Bude-li to nutné s ohledem na naplnění účelu zpracování osobních údajů, společnost VOLVO vaše osobní údaje může sdílet také s externími společnostmi a dodavateli včetně společností a dodavatelů mimo EU/EHP.

Společnost VOLVO zajistí, že se uplatňují vhodná bezpečnostní opatření, která zaručují úroveň ochrany vašich osobních údajů, jakou vyžadují platné předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že například může uzavírat dohody s partnerskými společnostmi nebo dohody o externím zpracování osobních údajů, jež budou vycházet ze standardních smluvních doložek schválených EU nebo ze štítu EU–USA na ochranu soukromí, případně z jiných mechanismů tohoto typu, jež uznávají či schvalují relevantní orgány. Máte-li k předávání údajů jakékoli otázky, obraťte se na pověřence společnosti VOLVO pro ochranu osobních údajů.

Společnost VOLVO bude vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak to bude vyžadovat plnění jejích právních či smluvních povinností (například podle smluvního období a požadavků plynoucích ze záruky a odpovědnosti za škody způsobené vadou produktu) ne však déle, než bude nutné k naplnění účelu, pro nějž tyto osobní údaje byly shromážděny.

Máte právo po společnosti VOLVO žádat, aby vám sdělila informace o vašich osobních údajích, jež zpracovává, a aby vám umožnila přístup k těmto osobním údajům. Dále máte právo žádat opravu svých osobních údajů, jestliže nejsou správné, a vymazání svých osobních údajů. Rovněž máte právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, tedy žádat, aby společnost VOLVO vaše údaje za určitých okolností zpracovávala pouze v určité míře. Podle platných předpisů máte též právo vznést námitku proti zpracování svých údajů na základě oprávněného zájmu či pro účely přímého marketingu. Pokud společnost VOLVO vaše osobní údaje zpracovává na základě souhlasu či smluvní povinnosti a zpracování provádí automatizovaně, máte právo také na přenositelnost údajů (předání osobních údajů jinému správci).

Dále máte právo podat dozorovému úřadu stížnost na zpracování vašich osobních údajů společností VOLVO. Bližší informace o těchto právech a o způsobu jejich uplatnění vám na požádání sdělí pověřenec společnosti VOLVO pro ochranu osobních údajů.

Další informace o právech subjektů údajů