Trucks

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBSLUHU A ŘIDIČE (ÚDAJE O VOZIDLE)

Toto oznámení přináší informace o zpracovávání vašich osobních údajů ve skupině Volvo Group.

Skupina Volvo Group je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste nebo jste byl(a) osoba nebo zaměstnanec společnosti, jež si zakoupila či pronajala produkt nebo službu nabízenou od některé ze společností skupiny Volvo Group. V takovém případě si prostudujte Informace pro zákazníka.

Pokud jste nebo jste byl(a) osoba nebo zaměstnanec společnosti, jež prodala či pronajala produkt nebo službu některé ze společností skupiny Volvo Group, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě si prostudujte Informace pro dodavatele.

Pokud jste nebo jste byl(a) řidič vozidla nebo obsluhující personál stavebního stroje, který prodala či vyrobila některá ze společností skupiny Volvo Group, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě si prostudujte Informace pro řidiče.

Pokud jste nebo jste byl(a) zaměstnán(a) ve skupině Volvo Group nebo jste působil(a) jako poradce, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě si prostudujte Informace pro zaměstnance a poradce.

Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnosti Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB a AB Volvo („VOLVO“) jakožto správci osobních údajů odpovídají za zpracování osobních údajů, které se vztahují k vaší osobě, a to v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Pokud máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů nějaké dotazy, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů ve skupině VOLVO na adrese gpo.office@volvo.co nebo poštou či telefonicky na adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Údaje generované vozidlem

 

Je-li údaje generované vozidlem možné spojit s vámi jako fyzickou osobou, považují se za osobní údaje. Společnost VOLVO bude zpracovávat následující kategorie osobních údajů generovaných vozidlem. Nemusí ovšem zpracovávat všechny níže uvedené typy osobních údajů.

 

Chování a výkon řidiče, např. způsob řízení, údaje o poloze a údaje spojené s okamžitým určováním geografické polohy, jazyková nastavení palubní desky

 

Identifikační číslo vozidla, např. ID vozidla (včetně čísla VIN a čísla podvozku), číslo IP, adresa MAC 

 

Údaje o výkonu vozidla, např. technické údaje o vozidle, informace ze součástí vozidla, využití akumulátoru, údaje o motoru, spotřeba paliva, údaje o výkonu / točivém momentu, chybové kódy

 

Údaje o využití vozidla, např. o používání brzd, řazení, zrychlování/zpomalování, nastavení palubní desky, využití výkonu / točivého momentu, technické údaje generované motorem; údaje o detekci silnice a okolních podmínek s časovými razítky a dobou provozu 

 

Údaje o prostředí, např. stav silnice, okolní podmínky

 

Právní základ a účely zpracování údajů 

Oprávněné zájmy společnosti VOLVO

 

Dlouhodobým cílem společnosti VOLVO je vyvíjet, vyrábět a nabízet špičkové, inovativní produkty a služby. Aby společnost své produkty a služby mohla zdokonalovat a vylepšovat, průběžně vyhodnocuje a analyzuje údaje z vozidel používaných v terénu. Údaje generované vozidlem proto bude zpracovávat pro účely:

 

  • provádění výzkumu a vývoje s cílem vylepšit a zachovat aktuálně nabízené produkty a služby a vytvořit nové produkty a služby; 
  • určování kvality a typů silnic a podmínek na nich a zjišťování vlivů vozidel na vnější prostředí na základě polohy vozidla; 
  • řešení problémů s kvalitou vozidel; 
  • provádění šetření pro účely výzkumu nehod; 
  • řešení záručních nároků;
  • řešení nároků na odškodné za škody způsobené vadou produktu; 
  • provádění kontroly dodržování povinností vyplývajících ze smlouvy a regulačních předpisů;
  • provádění proaktivní údržby a diagnostiky. 

 

Informování zákazníků o produktech a službách, jež pro ně mohou být vhodné, s ohledem na výkon a způsob použití jejich vozidel 

 

Údaje generované vozidlem bude společnost VOLVO zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu provádět taková zpracování. K oprávněným zájmům společnosti VOLVO patří zájem spravovat běžný chod společnosti, pokud jde o bezpečnostní záležitosti, záruční nároky a nároky na odškodnění za škody způsobené vadou produktu. Dalším oprávněným zájmem společnosti VOLVO je také zájem zdokonalovat produkty a služby na základě údajů o jejich stávajícím fungování. 

 

Právní povinnost

Údaje generované motorem vozidla smí společnost VOLVO zpracovávat, aby splnila požadavky směrnice EU 2007/46/ES týkající se schvalování typu vozidla a další právní povinnosti.

Společnost VOLVO bude vaše osobní údaje získávat z vozidla, a to buď interaktivně prostřednictvím bezdrátové sítě (např. přes telematickou bránu), nebo při použití diagnostických nástrojů připojených kabelem (např. Tech Tool).

Společnost VOLVO vaše osobní údaje za běžných okolností nebude sdílet s nikým mimo skupinu Volvo Group, pokud to nebude vyžadovat zákon či nařízení. Jestliže to však bude nutné s ohledem na naplnění účelu zpracování osobních údajů, společnost VOLVO vaše osobní údaje může sdílet s ostatními společnostmi skupiny Volvo Group včetně společností mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor (EU/EHP). Bude-li to nutné s ohledem na naplnění účelu zpracování osobních údajů, společnost VOLVO může vaše osobní údaje sdílet také s externími společnostmi a dodavateli včetně společností a dodavatelů mimo EU/EHP.

Společnost VOLVO zajistí, že se uplatňují vhodná bezpečnostní opatření, která zaručují úroveň ochrany vašich osobních údajů, jakou vyžadují platné předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že například může uzavírat dohody s partnerskými společnostmi nebo dohody o externím zpracování osobních údajů, jež budou vycházet ze standardních smluvních doložek schválených EU nebo ze štítu EU–USA na ochranu soukromí, případně z jiných mechanismů tohoto typu, jež uznávají či schvalují relevantní orgány. Máte-li k předávání údajů jakékoli otázky, obraťte se na pověřence společnosti VOLVO pro ochranu osobních údajů.

Údaje spojené s konkrétním vozidlem se budou zpracovávat po celou dobu očekávaného používání daného typu vozidla, což může být až 25 let.

Máte právo po společnosti VOLVO žádat, aby vám sdělila informace o vašich osobních údajích, jež zpracovává, a aby vám umožnila přístup k těmto osobním údajům. Dále máte právo žádat opravu svých osobních údajů, jestliže nejsou správné, a vymazání svých osobních údajů. Rovněž máte právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, tedy žádat, aby společnost VOLVO vaše údaje za určitých okolností zpracovávala pouze v určité míře. Podle platných předpisů máte též právo vznést námitku proti zpracování svých údajů na základě oprávněného zájmu či pro účely přímého marketingu. Pokud společnost VOLVO vaše osobní údaje zpracovává na základě souhlasu či smluvní povinnosti a zpracování provádí automatizovaně, máte právo také na přenositelnost údajů (předání osobních údajů jinému správci).

 

Dále máte právo podat dozorovému úřadu stížnost na zpracování vašich osobních údajů společností VOLVO. Bližší informace o těchto právech a o způsobu jejich uplatnění vám na požádání sdělí pověřenec společnosti VOLVO pro ochranu osobních údajů.

Další informace o právech subjektů údajů