Trucks

OSTATNÍ PARTNEŘI A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Toto oznámení přináší informace o zpracovávání vašich osobních údajů ve skupině Volvo Group.

Skupina Volvo může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jednáte jako jednotlivec, který přichází do styku se skupinou Volvo, nebo pokud jste nebo jste byl(a) zaměstnancem společnosti, která přichází do kontaktu se skupinou Volvo jako obchodní partner.

Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnosti Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB a AB Volvo (společně nazývané „VOLVO“) jakožto správci osobních údajů odpovídají za zpracování osobních údajů, které se vztahují k vaší osobě, v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Pokud máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů nějaké dotazy, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů ve skupině VOLVO na adrese gpo.office@volvo.co nebo poštou či telefonicky na adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

Společnost VOLVO bude zpracovávat některé nebo všechny následující kategorie osobních údajů:
 

Kontaktní údaje, např. jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo
 

Údaje o organizaci, např. název společnosti, pracovní pozice, pracoviště, země
 

Právní základ a účely zpracování údajů
 

Společnost VOLVO bude vaše osobní údaje zpracovávat na základě některého z následujících právních důvodů a pro následující účely. Další informace uvádíme níže.
 

Oprávněné zájmy. K oprávněným zájmům společnosti VOLVO patří zájem spravovat běžný chod společnosti v souladu se zákonnými a poctivými obchodními postupy – mimo jiné spravovat vztahy s obchodními partnery a plnit smlouvy nebo dohody o spolupráci, jejichž stranou jste vy nebo váš zaměstnavatel, nebo podnikat nezbytné kroky před uzavřením smlouvy s vámi či vaším zaměstnavatelem. Příklad: Společnost VOLVO potřebuje vědět, kterému jazyku dáváte přednost, aby s vámi mohla bez problémů komunikovat.
 

Ve výjimečných případech, pouze pokud nelze uplatnit jiný právní důvod, vás společnost VOLVO může zvlášť požádat, abyste jí dali souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro následující účely. Souhlas se zpracováním údajů, který společnosti takto dáte, můžete kdykoli odvolat. Tímto krokem se však nijak nezmění zákonnost zpracování údajů na základě vašeho souhlasu, které proběhlo ještě před odvoláním souhlasu.
 

Společnost VOLVO bude vaše osobní údaje zpracovávat pro následující účely:
 

Reklamní sdělení a marketingové účely, např. zasílání pravidelných bulletinů/časopisů společnosti, informace o službách společnosti, reklamní a propagační materiály, pozvánky na akce pořádané naší společností nebo nezávislými společnostmi, s nimiž spolupracujeme
 

Účely průzkumů, např. průzkumy spokojenosti koncových zákazníků, průzkumy spokojenosti prodejců, průzkumy zaměřené na kvalitu produktů, průzkumy zaměřené na zlepšování procesů

VOLVO získává vaše osobní údaje především od vás a od vašeho zaměstnavatele. Vaše osobní údaje může získávat rovněž od společnosti, jež vám prodala nebo pronajala produkt či služby VOLVO.

Některé osobní údaje také mohou generovat automaticky IT systémy společnosti VOLVO nebo obdobné systémy, když si zřizujete přístup k online službám poskytovaným společností VOLVO nebo tyto služby využíváte.

Některé osobní údaje jsou nezbytné pro to, aby společnost VOLVO mohla komunikovat se svými obchodními partnery a členy veřejnosti, kteří přicházejí do styku se společností VOLVO. Pokud se je rozhodnete neposkytnout, zpracování a dodání informací, produktů a služeb, jež od společnosti VOLVO očekáváte vy nebo váš zaměstnavatel, si vyžádá více času, než je obvyklé. 

Společnost VOLVO vaše osobní údaje za běžných okolností nebude sdílet s nikým mimo skupinu Volvo Group, pokud to nebude vyžadovat zákon či nařízení. Jestliže to však bude nutné s ohledem na naplnění účelu zpracování osobních údajů, společnost VOLVO vaše osobní údaje může sdílet s ostatními společnostmi skupiny Volvo Group včetně společností mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor (EU/EHP). Bude-li to nutné s ohledem na naplnění účelu zpracování osobních údajů, společnost VOLVO vaše osobní údaje může sdílet také s externími společnostmi a dodavateli včetně společností a dodavatelů mimo EU/EHP.

Společnost VOLVO zajistí, že se uplatňují vhodná bezpečnostní opatření, která zaručují úroveň ochrany vašich osobních údajů, jakou vyžadují platné předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že například může uzavírat dohody s partnerskými společnostmi nebo dohody o externím zpracování osobních údajů, jež budou vycházet ze standardních smluvních doložek schválených EU nebo ze štítu EU–USA na ochranu soukromí, případně z jiných mechanismů tohoto typu, jež uznávají či schvalují relevantní orgány. Máte-li k předávání údajů jakékoli otázky, obraťte se na pověřence společnosti VOLVO pro ochranu osobních údajů.

Společnost VOLVO bude vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak to bude vyžadovat plnění jejích právních či smluvních povinností (například podle smluvního období a požadavků plynoucích ze záruky a odpovědnosti za škody způsobené vadou produktu) ne však déle, než bude nutné k naplnění účelu, pro nějž tyto osobní údaje byly shromážděny.

Máte právo po společnosti VOLVO žádat, aby vám sdělila, které vaše osobní údaje zpracovává, a aby vám k těmto údajům umožnila přístup. Dále máte právo žádat opravu svých osobních údajů, jestliže nejsou správné, a vymazání svých osobních údajů. Rovněž máte právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, tedy žádat, aby společnost VOLVO vaše údaje za určitých okolností zpracovávala pouze v určité míře. Podle platných předpisů máte též právo vznést námitku proti zpracování svých údajů na základě oprávněného zájmu či pro účely přímého marketingu. Pokud společnost VOLVO vaše osobní údaje zpracovává na základě souhlasu či smluvní povinnosti a zpracování provádí automatizovaně, máte právo také na přenositelnost údajů (předání osobních údajů jinému správci).

Dále máte právo podat dozorovému úřadu stížnost na zpracování vašich osobních údajů společností VOLVO. Bližší informace o těchto právech a o způsobu jejich uplatnění vám na požádání sdělí pověřenec skupiny VOLVO pro ochranu osobních údajů.

Další informace o právech subjektů údajů